İHALE İLANI
T.C.
ÇUKURCA KAYMAKAMLIĞI
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BAŞKANLIĞI

İhale Kayıt Numarası :

Çukurca Çığlı Köyü Nizar Mahallesi Yolu Parke Taşı Yapım İşi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1 - İdarenin
a) Adresi : KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ HÜKÜMET KONAĞI KAT-3
b) Telefon ve faks numarası : 438-511-25 89 - 438-511-20 95
c) Elektronik posta adresi (varsa) :
2 - İhale konusu yapım işinin;
a) Niteliği türü ve miktarı:Mecut Yol Tülü 450 Mt. uzunluk,4 Mt. Genişlik Çukurca Çığlı Nizar Mahallesi Parke TaşıYapım İşi.
b) Yapılacağı yer : Çukurca Çığlı Köyü Nizar Mahallesi Yolu
c) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 40 takvim günüdür.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer : Kaymakamlık Makam Odası
b) Tarihi ve saati : 19/09/2014 - 10:00
4 - İhaleye Katılabilmek İçin İsteklilerde Aranılan Şartlar, Belgeler ve Yeterlik Kriterleri
a ) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
b ) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat.
c ) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
ç ) Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname.
d ) KHGB İhale Yönetmeliğinin 11ve 12. maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname
e ) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
f ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge
g ) SGK borcu yoktur (ihale tarihi itibariyle son bir ay içinde alınmış olacak)
ğ ) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
h ) Ticaret sicil gazetesi
ı ) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
i ) Vergi borcu yoktur belgesi (İhale tarihi itibariyle son 1 ay içinde alınmış olacak)
j ) Yer gördü tutanağı
k ) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu şartnamede belirtilen iş ortaklığı beyannamesi.


l ) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
m) Şahıslar ve şirket yetkilileri için alınmış sabıka kayıt belgesi (İhale tarihi itibariyle son 1 ay içinde almış)

n) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Şirketler hariç)

Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin istenen belgeler:
o ) İş Deneyim Belgesi
İsteklinin son beş yıl içinde, ilk teklif edeceği bedelin en az % 50 oranında gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu işle ilgili deneyimini gösteren tek sözleşmeye ilişkin İş Bitirme Belgesini sunması zorunludur. İş Bitirme Belgesi kamudan alınacaktır.İhaleye girecek olan Müendis ve mimarların,Üniversitelerin bölümlerinden mezun olduklarını belgeleyen diplomalarının onaylı suretlerini sunmaları halinde iş deneyim belgesi aranmaz
Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler :
Yol yapım ve Parke Taşı Döşemesi ile ilgili iş deneyim belgeleri kabul edilecektir.

Bunun dışındaki iş deneyim belgesi kabul edilmeyecektir.
ö ) İsteklinin Organizasyon Yapısı :
İsteklinin ihale konusu işi yerine getirebilmesi için aşağıda nitelik ve sayıları belirtilen teknik personeli iş yerinde bulundurmayı taahhüt edecektir. .Aşağıda özellikleri belirtilen teknik personelin istekli tarafından imzalanmış listesi de sunulacaktır.

Adet

Pozisyon

Mesleki Ünvan

Mesleki Özellik

1

Şantiye Şefi

İnşaat mühendisi


2
p ) Makine, Araç ve Techizat Listesi :
İsteklinin ihale konusu işi yerine getirebilmesi için işin süresi boyunca aşağıda nitelik ve sayıları belirtilen makine, araç ve techizatı iş yerinde bulundurmayı taahhüt edecektir.Aşağıda özellikleri belirtilen makine, araç ve techizatın istekli tarafından imzalanmış listesi de sunulacaktır.
1 Adet Ekskavatör İş Makinası
1 Adet Kamyon
5 - İhale Birlik yönetmeliği gereğince Açık İhale usulü ile yapılacaktır.
6 - a) Açık ihale usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaşesi veya mührü basılır. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya geçici teminat

belgesi ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.
b) Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Bunları karşılamayan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır.
7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
8 - İhale dokümanına ÇUKURCA KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ ODASI'den ücretsiz olarak bakılabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. İhale dökümanını 500,00 (Beşyüz) TL karşılığı verilmektedir.
9 - İstekliler tekliflerini, Götürü Bedel şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle Götürü Bedel sözleşme imzalanacaktır.
10 - Teklifler; 19/09/2014 tarih ve saat 10:00'e kadar KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI'na verilebilecektir. Posta yoluyla gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
11 - İstekliler teklif edilen bedelin en az %3'ü tutarında kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.
12 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
14 - Bu ihalede fiyat farkı verilmeyecektir.
15 - Birliğimiz 2886 ve 4734 Sayılı Kanunlara tabii olmayıp, 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri geçerlidir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
16- Ortak girişimler ihaleye teklif veremeyecektir.

Ünal KOÇ
Kaymakam

Birlik Başkanı


ÇUKURCA ÇIĞLI KÖYÜ NİZAR MAHALLESİ YOLU PARKE TAŞI YAPIM İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME
I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler
1.1- İş sahibi İdarenin;
a) Adı: KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
b) Adresi: KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ HÜKÜMET KONAĞI KAT-3
c) Telefon numarası: 438-511-25 89
d) Faks numarası: 438-511-20 95
e) Elektronik posta adresi:
f) İlgili personelinin adı, soyadı/unvanı: Abdulkuddus TUNÇ Birlik Müdürü
1.2- İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler
İhale konusu işin;
a) Adı: Çukurca Gündeş Köyü Ormanlı Mahallesi Yolu Parke Taşı Yapım İşi
b) Yatırım proje no'su/kodu:
c) Miktarı (fiziki) ve türü: Mevcut Yol Tülü 450 metre, Mevcut yol genişliği 4 metre
d) Yapılacağı yer: Çukurca Gündeş Köyü Ormanlı Mahallesi Yolu
Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler
3.1 - İhaleye ilişkin bilgiler;
a) İhale usulü: Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği 18/a maddesi Gereği Açık İhale Usulü
b) İhalenin yapılacağı adres: Kaymakamlık Makam Odası
c) İhale tarihi:19/09/2014
d) İhale saati: 10:30
e) İhale komisyonu toplantı yeri: Kaymakamlık Makam Odası
f) İhale Tekliflerinin Verileceği yer : KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
g) Son Teklif verme Tarih Ve Saati : 19/09/2014 , Saati 10:30
3.2- Teklifler ilanda belirtilen saate kadar , sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilir.
3.3- Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.
3.4 - Komisyon başkanlığına verilen teklif herhangi bir sebeple geri alınamaz.
3.5- İhale için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde, ihale takip ilk iş gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yerde yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.
3.6- Çalışma saatlerinin sonradan değişmesi halindede ihale aynı saatte yapılır.
Madde 4- İhale Dokümanın Görülmesi ve Temini
4.1- İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
a) İhale dokümanının görülebileceği yer: ÇUKURCA KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ ODASI
b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: BİRLİK ODASI
c) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil) :
4.2- İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulasıyla birlikte verilir. İstekli, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. İdare bu incelemeden sonra isteklinin, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamını aslına uygun olarak teslim aldığına dair dizi pusulası üzerine yazılarak imzalanmış beyanını alır.
4.3- İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır.
4.4- İhale dokümanını oluşturan belgelerin Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere satılması halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve idare ile istekliler arasında oluşacak anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınacaktır.
Madde 5- İhale Dokümanının Kapsamı
5.1- İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:
a) İdari Şartname.
b) İşin Projesinide Kapsayan Teknik Şartnameler.
c) Sözleşme Tasarısı.
d) Yapım İşleri Genel Şartnamesi.
e) Standart Formlar.
- Geçici teminat
- KHGB İhale Yönetmeliğinin 11 ve 12. maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname
- Teklif mektubu
- Yer gördü tutanağı
- İş Bitirme Belgesi
- Teknik personel taahhütnamesi
- Teknik personel listesi
- Yapi Araclari Taahhutnamesi
- Yapi Araclari Listesi
5.2- Ayrıca, bu şartnamenin ilgili hükümleri gereğince, idarenin çıkaracağı zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine idare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dökümanının bağlayıcı bir parçasını teşkil eder.
5.3- İsteklinin, yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde incelemesi gerekir. Teklifin verilmesine ilişkin şartları yerine getirememesi halinde ortaya çıkacak sorumluluk teklif verene ait olacaktır. İhale dokümanında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 6- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri
6.1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a ) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
b ) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat.
c ) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
ç ) Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname.
d ) KHGB İhale Yönetmeliğinin 11 ve 12. maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname
e ) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
f ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge
g ) SGK borcu yoktur belgesi (son 1 ay içinde almış olacak)
ğ ) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
h ) Ticaret sicil gazetesi
ı ) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
ı ) Vergi borcu yoktur belgesi (ihale tarihi itibariyle son 1 ay içinde alınmış )
j ) Yer gördü tutanağı
k ) Şahıslar ve şirket yetkilileri için alınmış sabıka kayıt belgesi (İhale tarihi itibariyle son bir ay içerisinde alınmış )
Ekonomik ve Mali yeterliliğe ilişkin istenen belgeler:
l) İş Deneyim Belgesi:
İsteklinin son beş yıl içinde, ilk teklif edeceği bedelin en az % 50 oranında gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu işle ilgili iş deneyimini gösteren tek sözleşmeye ilişkin İş Bitirme Belgesini sunması zorunludur. İş Bitirme Belgesi kamudan alınacaktır.
İhaleye girecek olan mühendis ve mimarların, üniversitelerin bölümlerinden mezun olduklarını belgeleyen diplomalarının noter onaylı suretlerini sunmaları halinde iş deneyim belgesi aranmaz.
Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler :
Yol Yaımı ve Parke Taşı döşemesi ile ilgili İş Deneyim Belgesi
n) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Şirketler hariç)
İsteklinin Organizasyon Yapısı :

m) İsteklinin ihale konusu işi yerine getirebilmesi için aşağıda nitelik ve sayıları belirtilen teknik personeli iş yerinde bulundurmayı taahhüt edecektir. .Aşağıda özellikleri belirtilen teknik personelin istekli tarafından imzalanmış listesi de sunulacaktır.

m) İstenilen evraklardan herhangi birisi eksik olması durumunda istekli ihale dışı bırakılacaktır.

Adet

Pozisyon

Mesleki Ünvan

Mesleki Özellik

1 Şantiye Şefi İnşaat Mühendisi


p ) Makine, Araç ve Teçhizat Listesi :

1 Adet Eskovatör İş Makinası

1 Adet Kamyon
İsteklinin ihale konusu işi yerine getirebilmesi için işin süresi boyunca aşağıda nitelik ve sayıları belirtilen makine, araç ve teçhizatı iş yerinde bulundurmayı taahhüt edecektir. Aşağıda özellikleri belirtilen makine, araç ve teçhizatın istekli tarafından imzalanmış listesi de sunulacaktır.
1 Adet Sondaj İş Makinası
Madde 7- İhaleye Katılamayacak Olanlar
Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde birliğin ihalelerine katılamazlar:
a) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı tutuklu ve hükümlü bulunanlar.
b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
c) Birliğin ihale yetkilisi.
ç) Birliğin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, denetlemek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.
d) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.
e) (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında

görevli bulunmadıkları anonim şirketler hariç).
Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

Madde 8- İhale Dışı Bırakılma Nedenleri
Aşağıda belirtilen durumlardaki yerli istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır:
a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya alan.
b) İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan.
c) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan.
ç) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan.
d) İhale tarihinden önceki beş (5) yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen.
e) İhale tarihinden önceki beş (5) yıl içinde, ihaleyi yapan birliğe yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu, birlik tarafından ispat edilen.
f) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan.
g) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen.
h) Bu şartnamenin 7inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.
Madde 9- Yasak Fiil veya Davranışlar
İhale süresince aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:
a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.
b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.
c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.
d) İhalede, kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten yada vekaleten birden fazla teklif vermek.
e) Bu şartnamenin 7 inci maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.
Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında, fiil ve davranışlarının özelliğine göre yasal işlemler yapılacaktır.
Madde 10- Teklif Hazırlama Giderleri
Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İdare, ihalenin seyrine ve sonucuna bakılmaksızın, isteklinin üstlendiği bu masraflardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Madde 11- İhale Dokümanında Açıklama Yapılması
11.1- İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, son teklif verme gününden 5 gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilirler. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
11.2- Açıklama talebinin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dokümanını alan tüm isteklilere iadeli taahhütlü mektupla gönderilir veya imza karşılığı elden verilir. İdarenin bu yazılı açıklaması, son teklif verme gününden en az 5 gün önce tüm isteklilerin bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde yapılacaktır.
11.3- Açıklamada, sorunun tarifi ve İdarenin ayrıntılı cevapları yer alır; açıklama talebinde bulunan isteklinin kimliği belirtilmez.
11.4- Yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanını açıklamanın yapıldığı tarihten sonra alan isteklilere ihale dokümanı içinde verilir.
Madde 12- İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması
12.1- İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin birlikçe tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde ortaya çıkan ve benzeri zorunluluk nedeniyle, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
12.2- Tutanak, ihale dokümanı alanların tümüne iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderilir veya imza karşılığı elden verilir ve ihale tarihinden en az iki (2) gün önce bilgi sahibi olmaları sağlanır.
12.3- Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, idare ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla beş (5) gün süreyle tutanak ile erteleyebilir. Erteleme süresince ihale dokümanı satılmasına ve teklif alınmasına devam edilecektir.
12.4- Tutanak düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı tanınacaktır.
Madde 13- İşin Yapılacağı Yerin Görülmesi
13.1- İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak; teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar isteklilere aittir.
13.2- İdare, istekli veya temsilcilerinden işin yapılacağı yerin görülmesiyle ilgili bir talep geldiğinde, bu kişilerin işin gerçekleştirileceği araziye girmesi için gerekli izni sağlayacaktır.
13.3- Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.
Madde 14- İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesinde İdarenin Serbestliği
14.1- İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.
14.2- Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.
14.3- İhalenin iptali halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir.
14.4- İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.
Madde 15- Ortak girişim
Ortak girişimler ihaleye teklif veremeyecektir.
Madde 16- Konsorsiyumlar
Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.
Madde 17- Alt yükleniciler
İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
Yüklenici aldığı işi başkasına devretmeyecek ve kendisi yapacaktır. Bu konuda noter aracılığıyla yapılan devirler de idare tarafından kabul edilmeyecektir. Aksi durum tespit edilirse idare sözleşmeyi tek taraflı olarak iptal edebilecek ve yüklenicinin bu işe ait teminatı gelir olarak kaydedilecektir. Söz konusu işin sözleşmesinin, idare tarafından tek taraflı olarak iptali nedeniyle, işin tamamlanmasında meydana gelecek gecikme nedeniyle ayrıca sözleşme tutarının %20'sine kadar ceza verilebilecektir. Ceza verildiği takdirde yüklenicinin idareden olan alacağından bu tutar ayrıca bir tebliğ yâda uyarıya gerek kalmaksızın kesilebilecektir.

III. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 18- Teklif ve Sözleşme Türü
İstekliler tekliflerini Anahtar Teslim Götürü Bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam Anahtar Teslimi Götürü bedel sözleşme düzenlenecektir.
Madde 19- Teklifin dili
Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır.
Madde 20- Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi
İsteklinin teklifini gösteren fiyatlar ve bunların tutarları Türk Lirası (TL) ile belirtilecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde de bu para birimi kullanılır.
Madde 21- Tekliflerin sunulma şekli
21.1- Açık ihale usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaşesi veya mührü basılır. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya geçici teminat belgesi ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.
21.2- Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Bunları karşılamayan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır.
21.3- Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Bu saatten sona verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.
21.4- Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
21.5- Verilen teklifler, bu Şartname hükümlerine göre zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.
21.6- Ortak girişim olarak teklif verecek isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı ya da yetki vereceği kişiler tarafından imzalanması gerekir.
Madde 22- Teklif mektubunun şekli ve içeriği
21.1- Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.
22.2- Teklif Mektubunda;
a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,
c) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ,
d) Teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.
22.3- Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya teklif vermeye yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.
Madde 23- Tekliflerin geçerlilik süresi
23.1- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.
23.2- İhtiyaç duyulması halinde İdare, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması yönünde istekliden talepte bulunacaktır. İstekli, İdarenin bu talebini kabul edebilir veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilecektir.
23.3- Talebi kabul eden istekliler, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmeksizin, geçici teminatını kabul edilen yeni teklif geçerlilik süresine ve her bakımdan geçici teminata ilişkin hükümlere uydurmak zorundadır.
23.4- Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak yapılır, iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilir veya imza karşılığı elden teslim edilir.
Madde 24- Teklif fiyata dahil olan masraflar
24.1- İsteklilerin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuatı gereğince ödenecek vergi (KDV hariç), resim, harç ile ulaşım ve her türlü sigorta giderlerinin teklif fiyata dahildir
24.2- (23.1.) inci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemleri oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.
24.3- Ancak, sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV) ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.
Madde 25- Geçici Teminat
25.1- İstekliler, teklif ettikleri bedelin %3' ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3' ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.
25.2- İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen tekliflere bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.
25.3- Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz (30) günden az olmamalıdır.
25.4- Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, İdare tarafından istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Madde 26- Teminat olarak kabul edilecek değerler
26.1- Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır.
a) Tedavüldeki Türk parası,
b) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları,
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.
26.2- Teminat mektupları dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz. Teminatların mali hizmet yetkilisine verilmesi zorunludur.
26.3- Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.
26.4- Her ne suretle olursa olsun, birlik tarafından alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
Madde 27- Geçici teminatın teslim yeri
27.1- Teminat mektupları, bu şartnamenin 21.1 maddesinde yazılı şekildeki zarf veya paket içinde idareye sunulur.
27.2- Teminat mektupları dışındaki teminatların hesabına yatırılması ve makbuzlarının, bu şartnamenin 21 .1 maddesinde yazılı şekildeki zarf veya paket içinde idareye sunulur.
Madde 28- Geçici teminatların iadesi
28.1- İhale üzerinde kalan istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra mali hizmet yetkilisine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir.
28.2- İhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı, gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.
28.3- Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, ihale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanmasından hemen sonra iade edilir.

IV- TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 29- Tekliflerin Açılması, Değerlendirilmesi
Teklifler, ihale şartnamesinde belirtilen ihale saatine kadar birliğe verilir. İhale komisyonunca, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:
a) İhale komisyonunca ihale şartnamesinde belirtilen ihale saatine kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır.
b) İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan birliğin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp mühürlenmesi veya kaşelenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.
c) Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Bu işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.
ç) Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.
d) Uygun bulunan teklifler incelenerek;
1) İhalenin yapıldığı, ancak ihale yetkilisinin onayına bağlı kaldığı,
2) İhalenin yapılmadığı,
hususlarından birine karar verilir ve bu husus gerekçeli bir karar veya karar özeti halinde yazılarak, komisyon başkan ve üyeleri tarafından imzalanır ve bu durum hazır bulunanlara bildirilir.
Madde 30- Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptal Edilmesinde İdarenin Serbestliği
30.1- İhale komisyonunun kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek herhangi bir gerekçe göstermeden ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.
30.2- İhalenin iptal edilmesi halinde, bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir.

Madde 31- Uygun bedelin tespiti
31.1- Açık ihale usulünde, eksiltmelerde ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.
31.2- Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda; işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi kriterler dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir.
31.3- Açık ihale usulünde, artırmalarda uygun bedel; yaklaşık maliyetten aşağı olmamak üzere teklif edilen bedellerin en yükseğidir.
Madde 32 - Kararlarda belirtilmesi gereken hususlar
32.1- İhale komisyonlarınca alınan kararlar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve esas görevleri belirtilerek imzalanır.
32.2- Kararlarda isteklilerin isimleri veya ticaret unvanları, adresleri, teklif ettikleri bedeller, ihalenin hangi tarihte ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.
Madde 33- Sözlü teklif istenmesi
33.1- Açık ihale usulü ile yapılan satım, kiraya verme ve mülkiyetin üzerinde sınırlı ayni hak tesisi ihalelerinde, teklif mektubu ile yazılı olarak teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği veya tekliflerin aynı olduğu durumlarda, komisyon ihaleye katılan ve orada bulunan isteklilerden tekliflerini sözlü olarak yenilemelerini isteyebilir. Komisyonun bu kararı üzerine isteklilerin mevcut en yüksek tekliften daha yüksek teklif vermeleri gerekmekte olup, bu teklifi veremeyen istekli ihaleden çekilmiş sayılır. Hiçbir istekli bu aşamada yazılı olarak oluşan en yüksek tekliften daha yüksek teklif vermez ise ihale komisyonu ihalenin iptaline karar verir.
33.2- Kapalı olarak teklif veren istekliler, yazılı teklif vermedeki numara sırasıyla sözlü olarak yeni tekliflerini söylerler. Sırası gelen istekli ya yeni teklifini söyler veya ihaleden çekildiğini açıklar. Bu turlar diğer isteklilerin çekilip bir tek istekli kalıncaya kadar devam eder.
Madde 34- Yazılı Teklif İstenmesi
34.1- Açık ihale usulü ile yapılan mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerinin ihalelerinde, teklif mektubu ile yazılı olarak teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği veya tekliflerin aynı olduğu durumlarda, komisyon ihaleye katılan ve orada bulunan isteklilerden tekliflerini yazılı olarak yenilemelerini isteyebilir.
34.2- Komisyonun bu kararı üzerine isteklilerin mevcut en düşük tekliften daha düşük teklif vermeleri gerekmekte olup, bu teklifi veremeyen istekli ihaleden çekilmiş sayılır. Bu aşamada verilen en düşük teklif komisyonca uygun bedel kabul edilebilir. İstekliler yazılı olarak oluşan en düşük tekliften daha düşük teklif vermez ise ihale komisyonu ihalenin iptaline karar verir.
Madde 35- Tekliflerin Aynı Olması
Birkaç istekli tarafından ekonomik açıdan en avantajlı teklif verildiği ve bunların da uygun bedel olduğu anlaşıldığı takdirde, bu oturumda ekonomik açıdan en avantajlı teklifte bulunan isteklilerin hazır olması halinde, bu isteklilerden ikinci bir yazılı teklif alınır ve bunlardan ekonomik açıdan en avantajlı teklif verene ihale yapılır.
Madde 36- İhalenin Karara Bağlanması
36.1- Bu Şartname hükümlerine göre yapılan değerlendirme sonucu ihale ekonomik,İş deneyimli,Mesleki ve teknik yeterlilik açısından en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacaktır.
36.2- İhale komisyonu, bu esaslar doğrultusunda gerekçeli kararını belirleyerek ihale yetkilisinin (Birlik Başkanı) onayına sunar.
Madde 37- İhale Kararının Onaylanması
37.1- İhale yetkilisi,(Birlik Başkanı) İhale Komisyonu kararı tarihini izleyen en geç beş (5) iş günü içinde ihale kararını onaylar veya iptal eder. Bu süreye ihalenin yapıldığı gün dahil değildir.
37.2- İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.
Madde 38- Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi
38.1- İhale yetkilisince onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç üç işgünü içinde, üzerine ihale yapılana veya vekiline, imzası alınmak suretiyle tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır.
38.2- Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır.
38.3- İhale kararının ihale yetkilisince iptal edilmesi halinde de, durum istekliye aynı şekilde bildirilir.
38.4- İhale kararları, birlik binasında uygun vasıtalarla duyurulur.
Madde 39- Sözleşmeye davet
Kesinleşen ihale kararının tebliğ tarihini izleyen günden itibaren beş gün içinde, üzerine ihale kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen beş (5) gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır.Yasal süresi içerisinde gerekli işlemleri yapmayan üzerine ihale kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir.
Madde 40- Kesin Teminat:
40.1- Taahhüdün, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşme yapılmasından önce yükleniciden teklif edilen bedel üzerinden hesaplanmak suretiyle yüzde altı (% 6) oranında kesin teminat alınır.
40.2- Verilen kesin teminat, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. Teminat mektuplarında süre ,kesin kabul sonrasını kapsayıcı olmak zorundadır.(Teminat süresi Geçici kabulden sonra en az Bir yıllık süreyi kapsamak zorundadır.)

Teminatlar Geçici kabul tarihinden itibaren 1 yıl içinde kesin kabulünü yapmış ve gerekli evrakları idareye ibraz edemeyen yüklenicinin teminatı herhangi bir ikaza gerek kalmadan Köylere Hizmet Götürme Birliğine gelir olarak kaydedilir. Yüklenici herhangi bir hak iddia edemez.
40.3- İhale üzerinde kalan isteklinin iş ortaklığı olması halinde, toplam kesin teminat miktarı ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.
40.4- Kesin Teminatı Geri Verilmesi: Taahhüdün Sözleşme ve İhale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilerek kesin kabul yapıldıktan sonra ve varsa işe ait eksik ve kusurların giderilerek, idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten ve Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi getirmesiyle kabul tutanağının Onaylanmasından itibaren bir yıla kadar idarece tutulabilir.Geçici kabul sonrası iki yıldan sonra kesin kabul yapılacak, yüklenicinin bütün şartları yerine getirdikten sonra, SGK ve Vergi borcu ibraz edildikten sonra teminatı iade edilir.
Madde 41- İhalenin Sözleşmeye Bağlanması
41.1- Açık ihale usulüne göre yapılan ihaleler sözleşmeye bağlanır. Sözleşmeler birlikler tarafından hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir.
41.2- Sözleşmenin yapılmasına ait vergi, resim ve harçlarla diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

42.3-İhale üzerinde kalan istekli, ihale tarihi itibarıyla bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d) ve (f) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ve kesin teminatı 40 ıncı maddedeki süresi içinde vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. Yüklenicinin bu zorunluluğa uymaması halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın geçici teminatı birliğe gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

42.4-Yüklenici idareden izin almadıkça temlik sözleşmesi düzenleyemez temlik veremez.

V - SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 43- Ödeme yeri ve şartları
Yüklenicinin işi %100 bitirilmesine müteakip, Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından yerinde tespit yapılarak, işin usulüne uygun %100 bitirildiğinin raporla tespit edildikten sonra yasal kesintiler yapılarak defaten ilgili firmaya KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI tarafından hak edişi ödenecektir. Ancak ödenek aktarımı gibi gecikmeler söz konusu olduğunda yüklenici ödeneğin aktarımını beklemek zorundadır. İdarenin bu konuda herhangi bir yükümlülüğü söz konusu olmayacaktır.Yüklenici gecikme faizi ya da başka ad altında ödeme talep edemeyecektir.
Ayrıca İdarenin uygun görmesi halinde teklif edilen bedelin % 50'sini geçmemek üzere her defasında yapılan işin yarısı kadar ve en çok iki ara hakediş ödemesi yapabilir.

İç işleri bakanlığından ödenekler gönderildiği takdirde hakkedişler ödenecektir.
Madde 44- Avans Verilmesi, Şartları ve Miktarı
Yükleniciye taahhüdün gerçekleştirilmesi sırasında Avans verilmeyecektir.
Madde 45- Fiyat Farkı Ödenmesi ve Hesaplanma Şartları
Yükleniciye fiyat farkı ödenmeyecektir.
Madde 46- İşe Başlama ve İş Bitirme Tarihi
46.1- Sözleşmenin imzalandığının İdare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliği tarihinden itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
46.2- İşin süresi, yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 60 takvim günüdür.
Madde 47- İşyerlerinin temizlenmesi ve tesislerin kaldırılması
Yüklenici tarafından işin sonunda işyerleri her türlü ihzarattan ve çalışma artıklarından çevreyle uyumlu olacak şekilde temizlenir.
Madde 48- Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları
48.1- Mücbir sebep olarak kabul edilen aşağıdaki hallerde süre uzatımı verilir:
a) Doğal afetler.
b) Kanuni grev.
c) Genel salgın hastalık.
d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.
e) Gerektiğinde İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.
48.2- Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep oluşturacak durumun;
a) Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması,
b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,
c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması,
d) Meydana geldiği tarihi izleyen yirmi (20) gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması,
e) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi,
Zorunludur.
Madde 49- İş Artışı ve İş Azalışı
49.1- Sözleşmenin uygulanması sırasında sözleşmede öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artışı veya azalışı zorunlu hale gelirse, yüklenici, sözleşme bedelinin %30'u oranına kadar olan değişikliği, süre hariç, sözleşme ve şartnamesindeki hükümlere göre ve aynı kırım oranıyla yapmakla yükümlüdür.
49.2- İlçe köylere hizmet götürme birliklerinde; il valisinin izniyle, Merkez ilçe köylere hizmet götürme birliklerinde ise; İçişleri Bakanının izniyle sözleşme bedelinin %30'u aşan oranında iş artışı veya iş azalışı yapılabilir.
49.3- Her halükarda, sözleşmede belirtilen iş artışı yaklaşık maliyet aşamaz.
Madde 50- Gecikme Halinde Alınacak Cezalar
Sözleşme konusu işin, sözleşmesinde öngörülen süreye göre tamamının bitirilememesi halinde, gecikilen her takvim günü için, sözleşme bedelinin binde 5 oranında gecikme cezası kesilir.

Madde 51- İş ve İşyerinin Sigortalanması
Yüklenici, işyerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makinelerini, taşıtlar, tesisler ile yapılan işin biten kısımları için özellik ve niteliklerine göre işe başlama tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler çerçevesinde 'ALL RİSK' sigortası yaptırmadığı takdirde idare bu konuda sorumluluk kabul etmeyecek ve bu konudaki bütün sorumluluk yükleniciye ait olacaktır.
Madde 52- Yapı Denetimi ve Sorumluluğuna İlişkin Şartlar
52.1- İşin sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılması, taahhüdün devamı süresince işyerinde bulundurulacak idare görevlilerinden oluşan yapı denetim görevlisi tarafından denetlenir. Yapı denetim görevlisinin sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak vereceği talimatlara yüklenici uymak zorundadır. Şu kadar ki, işin yapı denetim görevlisinin denetimi altında yapılmış olması, yüklenicinin, üstlenmiş olduğu işi bütünüyle projelerine, şartnamelerine, sözleşmesine ve sözleşmenin varsa diğer ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
52.2- İşlerin denetimi, yapı denetim görevlisinin yetkileri, yüklenici ile yapı denetim görevlisi arasındaki anlaşmazlıklar ve diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.
Madde 53- Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar
53.1- Sözleşme konusu işin denetim, muayene ve kabul işlemleri birlik tarafından kurulacak en az 3 (üç) kişilik denetim, muayene ve kabul komisyonu tarafından sözleşmede ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinde belirtilen hükümlere göre gerçekleştirilecektir.
53.2- Yapılan iş yüklenici tarafından birliğe teslim edilmedikçe denetim, muayene ve kabul işlemleri yapılmayacaktır.
Madde 54- Anlaşmazlıkların Çözümü
54.1- Sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girmesine kadar olan süreçte doğacak ihtilaflarda, ÇUKURCA mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
54.2- Sözleşmenin uygulanmasından doğacak ihtilaflar da ise, işin sözleşmesinde yer alan konuya ilişkin hükümler uygulanacaktır.

VI - DİĞER HUSUSLAR

55-1-Yüklenici yapılacak iş ile ilgili her türlü yol güvenliği, trafik ve iş kazalarını önleyici, can ve mal güvenliğinin sağlanması amacı ile her türlü gerekli emniyet tedbirlerini alacaktır. İş ile ilgili tüm sorumluluk yükleniciye aittir. İş ve İş yerinin sigortalanmasını yapmak zorundadır.

Sözleşme kapsamında yapılacak bu iş Geçici kabulden sonra 1 yıl boyunca yüklenicinin garantisi altında olacaktır. Bu süre içerisinde yüklenici her türlü bakım, onarımı yapmak zorundadır.1 yılın sonunda teknik elemanlarca düzenlenecek rapor doğrultusunda yapılan işle ilgili herhangi bir olumsuzluk bulunmaması durumunda kesin kabul yapılır teminat iade edilir.1 yıl garanti kapsamında yüklenicinin yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda, kesin teminat gelir kaydedilir. İdarece söz konusu yolda yapılacak masraflar ayrıca yükleniciden tahsil edilir.

55.2--İşin yapımı sırasında numune alınması tahlil ve analiz yapılması ile ilgili her türlü masraf yüklenici tarafından karşılanacaktır.

55.3-İhale dokümanı kapsamında belgelerde veya sözleşme maddeleri arasında çelişki olması durumunda idarenin vereceği karar yükleniciyi bağlayacaktır.