İHALE İLANI
T.C.
ÇUKURCA KAYMAKAMLIĞI
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BAŞKANLIĞI

İhale Kayıt Numarası :

Çukurca Gündeş Köyü Ormanlı Mezrası İçme Suyu Yapım İşi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1 - İdarenin
a) Adresi : KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ HÜKÜMET KONAĞI KAT-3
b) Telefon ve faks numarası : 438-511-25 89 - 438-511-20 95
c) Elektronik posta adresi (varsa) :
2 - İhale konusu yapım işinin;
a) Niteliği türü ve miktarı:
50 M3 Su deposu 1 adet,İsale hattı yapımı 648 Mt,Dağıtım hattı yapımı 208 Mt
b) Yapılacağı yer : Çukurca Gündeş Köyü Ormanlı Mezrası
c) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 30 takvim gündür.
3 - İhalenin:
a) Yapılacağı yer : Kaymakamlık Makam Odası
b) Tarihi ve saati : 21/10/2014 - 10:00
4 - İhaleye Katılabilmek İçin İsteklilerde Aranılan Şartlar, Belgeler ve Yeterlik Kriterleri
a ) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
b ) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat.
c ) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
ç ) Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname.
d ) KHGB İhale Yönetmeliğinin 11ve 12. maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname
e ) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
f ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge
g ) SGK borcu yoktur (ihale tarihi itibariyle son bir ay içinde alınmış olacak)
ğ ) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
h ) Ticaret sicil gazetesi
ı ) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
i ) Vergi borcu yoktur belgesi (İhale tarihi itibariyle son 1 ay içinde alınmış olacak)
j ) Yer gördü tutanağı
k ) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu şartnamede belirtilen iş ortaklığı beyannamesi.
l ) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
m) Şahıslar ve şirket yetkilileri için alınmış sabıka kayıt belgesi (İhale tarihi itibariyle son 1 ay içerisinde alınmış)

n) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Şirketler hariç)

Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin istenen belgeler:
o ) İş Deneyim Belgesi
İsteklinin son beş yıl içinde, kamu sektöründe ilk teklif edeceği bedelin en az % 50 i oranında gerçekleştirdiği veya % 50 i oranında denetlediği veya yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale benzer konusu iş veya işlerle ilgili deneyimini gösteren tek sözleşmeye ilişkin İş Bitirme Belgesini sunması zorunludur. İş Bitirme Belgesi kamudan alınacaktır.

İhaleye girecek olan İnşaat mühendisi bölümünden mezun olduklarını belgeleyen diplomalarının noter onaylı suretlerini sunmaları halinde iş deneyim belgesi aranmaz.
ö ) İsteklinin Organizasyon Yapısı :
İsteklinin ihale konusu işi yerine getirebilmesi için aşağıda nitelik ve sayıları belirtilen teknik personeli iş yerinde bulundurmayı taahhüt edecektir.Aşağıda özellikleri belirtilen teknik personelin istekli tarafından imzalanmış listesi de sunulacaktır.

Adet

Pozisyon

Mesleki Ünvan

Mesleki Özellik

1

Şantiye Şefi

İnşaat mühendisi


p ) Makine, Araç ve Techizat Listesi :

5 - Bu ihalede benzer iş olarak ; İçme suyu ve üst yapı yapım işleri ile ilgili İş Deneyim Belgesi dışında herhangi bir belge iş deneyim belgesi olarak kabul edilmeyecektir.
6 - İhale Birlik yönetmeliği gereğince Açık İhale usulü ile yapılacaktır.
7 - a) Açık ihale usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaşesi veya mührü basılır. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya geçici teminat

belgesi ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.
b) Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Bunları karşılamayan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır.
8 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
9 - İhale dokümanına ÇUKURCA KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ ODASI'den ücretsiz olarak bakılabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale

dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanını 250,00 (İkiyüzelli) TL karşılığı verilmektedir.
10 - İstekliler tekliflerini, Anahtar Teslimi Götürü Bedel şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle Anahtar Teslimi Götürü Bedel sözleşme imzalanacaktır.
11 - Teklifler; 21/10/2014 tarih ve saat 10:00'e kadar KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI'na verilebilecektir. Posta yoluyla gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
12 - İstekliler teklif edilen bedelin en az %3'ü tutarında kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.
13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
15 - Bu ihalede fiyat farkı verilmeyecektir.
16 - Birliğimiz 2886 ve 4734 Sayılı Kanunlara tabii olmayıp, 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri geçerlidir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
17- Ortak girişimler ihaleye teklif veremeyecektir.

Ünal KOÇ
Kaymakam

Birlik Başkanı