HAKKÂRİ İLİ ÇUKURCA İLÇESİ

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

KÖMÜR YÜKLEME, TAŞIMA, BOŞALTILMA VE YERE DÖKÜLEN KÖMÜRLERİN TEKRAR TORBALRA DOLDURULMASI VE EVLERİNE TESLİM ETME HİZMET ALIMI

TEKNİK ŞARTNAMESİ.

Çukurca İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca; Bakanlar Kurulu Kararı ile fakir ve muhtaç vatandaşlara yapılacak olan 2014 yılı Yakacak Yardımı dağıtımı işi için kara yolu ile gelecek olan kömürün belirtilen mahalle ve köylerdeki yoksul kişilere 25'er Kg. torbalar halinde hazırlanmış kömürlerin hak sahiplerinin ikamet adreslerinde imza karşılığında teslim edilmesi işidir.

MADDE 1- İHALE KONUSU HİZMETİN TÜRÜ VE ŞEKLİ İLE İLGİLİ ŞARTLAR

1- İşin konusu ve miktarı aşağıdaki şekildedir.

1- 1800 Ton kömürün Çukurca ilçe Merkeze bağlı mahallerdeki ve köylerdeki adreslere teslimi ile ilgili araç kiralama işidir.

GENEL ŞARTLAR

2-İŞİN NİTELİĞİ

2.1-İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.

2.2-İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

2.3-Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri, araçlarda meydana gelecek arızalar, her türlü trafik kazası, trafik cezası ve benzeri giderler isteklilerce teklif edilecek fiyata dâhil edilecektir. Ayrıca ödeme yapılmayacaktır.

2.4-Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesince idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

2.5-Yükleniciye taahhüdün gerçekleştirilmesi sırasında avans verilmeyecektir.

2.6-İşin başlangıç ve bitiş tarihleri idarece bilahare belirlenecektir.

2.7-Denetim, Muayene ve kabul işlemleri Vakfımızca yapılacak olup kömürler evlere teslim esnasında Vakıf görevlileri olacaktır.

2.8-Teklif verecek firmaların Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunlarında belirtilen belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir.

2.9-İstekliler, teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat, T.C Ziraat Bankası Çukurca Şubesi nezdindeki 705-12559525-5002 nolu hesaba yatırılacaktır.

3- TEKNİK ŞARTLAR

3.1- Taşımada kullanılacak kamyonet 10 yaşından (2003 modelden aşağı) büyük olmayacak motorlu araç belgesinde sonradan yapılan tadilat nedeniyle model yükseltilmesi sonucu 'görünümlü' ibaresi olan taşıtlar kabul edilmeyecektir.

a)Karayolları trafik yönetmeliğinde belirtilen standartlara uygun nitelikte ve sayıda kullanılabilir durumda takım, avadanlık, araç, gereç ve malzeme ile donatılmış olması,

b)Periyodik trafik muayeneleri ile bir yıllık mutat bakım ve onarımlarının yapılmış olması,

c)Vergi borcunun bulunmaması ve zorunlu mali sigortasının yaptırılmış olması zorunludur.

3.2- Yüklenici, ihalede belirtmiş olduğu en az 3 kamyonet, mücbir sebepler dışında (Trafik kazası, zorunlu tamir süreleri, satış ve idarece kabul edilebileceği diğer durumlar) sözleşme süresinin bitimine kadar her kamyonet için 2 toplam 6 personel çalıştırmak zorundadır. Kamyonlar idarenin izni olmadan değiştirilemez.

3.3- İdare, yazı ile yükleniciye bildirmek şartı ile kamyonların hareket saatlerinde değişiklik yapabilir. Yüklenici, bu değişikliği derhal uygulamakla yükümlüdür.

3.4- Araçların taşıma işinde kullanılmaları maksadıyla alınması lüzumlu her türlü izinler yüklenici tarafından temin edilecektir.(Trafik güzergâh izni, yetki belgesi, park izni vs.) bu işler için her hangi bir ödeme yapılmayacaktır.

3.5- Mütevelli Heyetince dağıtılması uygun görülen torbalanmış kömürün ilgili muhtaç kişilere teslimi işi Vakıf görevlilerinin gözetiminde yürütülecektir.

4-YÜKLENİCİNİN SORUMLULUKLARI

4.1-İhale konusu araçların her türlü bakım tamir ve revizyon giderleri ile şoför, yakıt, yağ, lastik vb. giderleri ile şoför özlük hakları müteahhide aittir.

4.2-Yüklenici işi başkasına devredemez.

4.3-Kamyonlar, trafiğe elverişlilik yönünden daima istenilen özelliklerde bulundurulacak ve gerekli bakım onarım yüklenici tarafından yaptırılacaktır.

4.4- Taşıma süresince nakil araçları temiz tutulacaktır.

4.5- Kömür dağıtım işi saat 08.00. - 18.00. arasında yapılabilecektir. Kömür dağıtımı işi, idarenin organizasyonu çerçevesinde yürütülecektir. Hafta sonu ve gece çalışmasını da kapsayacaktır. İdareden yazılı veya sözlü talep gelmesi halinde tatil günlerinde de istenilen hizmet yerine getirilecektir. İdarenin talimatları yerine getirilirken işlerin aksamamasına azami gayret gösterecek, oluşabilecek yeni durumlarda gerekli tedbirler alınacaktır.

5-GÜZERGÂHLAR VE MESAFELER

Karayolu ile Çukurca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına gelecek olan kömürler kamyonetlerle ile Merkez ve Merkeze bağlı Köylerde Vakıfça belirlenecek ailelerin adreslerine nakledilecektir.

6- TEKLİF HESAPLAMALARINDA UYGULANACAK KRİTERLER

6.1-Kamyonetlerin nakliye için verilecek birim fiyatı kömürün 1 tonu için teklif edilen fiyatı olacaktır.

6.2- 1800 ton kömür ailelere dağıtılacaktır. İdarece gerektiğinde bu miktar artırılıp azaltılabilir. Kömürün nakledileceği Merkez ve Merkeze bağlı köylerin yolu güzergâh olup, ikametgâh adreslerine teslim edilecektir.

6.3- Yükleme alanından kömürlerin kamyonlara yüklenmesi, mahalle ve köy adreslerine teslim edilecektir. Kömür yükleme ve indirme işçi ücreti yüklenici firmaya ait olacaktır.

6.4-Kamyonetlerin işe başlama tarihinden itibaren 60 (Atmış) iş günü içerisinde dağıtım işi bitirilmiş olacaktır.

6.5-Kömür torbaların patlaması ile yere dökülen kömürlerin tekrar torbalara doldurulması yüklenici firmaya ait olacaktır.

7- FİYAT FARKI VE ÖDEME

7.1-Bu iş için yüklenici gerekli sigorta işleri yapmaya ve her türlü güvenlik önlemlerini almaya mecburdur

7.2- Bu iş için Fiyat farkı verilmeyecektir. İhale konusu hizmete ilişkin ödeme, kömür dağıtımı işi bitikten sonra dağıtılan ton miktarına göre, fatura bedelinin Çukurca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünden ödenek istenecektir. Genel Müdürlük tarafından Vakfımızın hesabına ödenek gönderildiğinde (binde 9,48) damga vergisi ile (binde 5,69) karar pulu kesildikten sonra geri kalan miktarın Vakfımızca tek seferde ödeme yapılacaktır.

7.3-Kömür dağıtımında kömürlerde meydana gelebilecek zayiattan yüklenici firma sorumludur.

8- İŞE BAŞLAMA

8.Ödemenin gecikmesinden dolayı yüklenici firma hiçbir hak talebinde bulunmayacaktır.

22.09.2014

Ünal KOÇ

Kaymakam

Vakıf Başkanı